Dijkverzwaringsproject VIJG

  • Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Periode 2016 - 2018
  • Locatie Gouda
  • In het kort Kostenmanagement, SSK-2010

De vraag aan Kodos

De IJsseldijk in Gouda voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk binnen drie deelgebieden versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Om de kosten voor dit project in kaart te brengen heeft het Hoogheemraadschap Rijnland Kodos gevraagd om een raming uit te voeren conform de Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2010. Deze raming is uitgevoerd op het toenmalige ontwerp en brengt naast de kosten de bijbehorende risico`s en afwijking t.o.v de scope in beeld.

Onze oplossing

In nauw overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland is de kostenraming beoordeeld en gebruikt voor de selectie van een voorkeursvariant. Kodos heeft de raming getoetst aan de scope van het ontwerp en heeft de benodigde wijzigingen doorgevoerd. Verder heeft Kodos het prijzenboek t.a.v. het prijspeil en onderbouwingen opgesteld en geactualiseerd zodat de opdrachtgever in de toekomst accurater zijn kosten kan inschatten. Tot slot, heeft Kodos de kostenraming probabilistisch doorgerekend en zijn verschillen t.o.v. de bestaande raming kwantitatief en kwalitatief uiteengezet in een op-maat-gemaakt kostenrapport.

Door de hoge kwaliteit van de geleverde raming is Kodos betrokken gebleven als kostendeskundige ondersteuning gedurende alle fases van het project. Tijdens de uitvoering droegen we bij aan de kostenbewaking en het afhandelen van VTW`s.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman