Overzicht

Werkvelden

Water

Water

Geregeld werken wij mee aan projecten die te maken hebben met de waterveiligheid van ons land. Het gaat dan om de aanleg van dijken of dijkversterking, vaak een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar ook voor vraagstukken vanuit klimaatbeheersingsdoelstellingen zoals waterafvoer, waterberging en waterkering kunt u bij ons terecht.

Voorbeeldprojecten
Wegen

Wegen

Kodos heeft ervaring met de projectbeheersing van wegenbouwprojecten in brede zin: van rijkswegen tot aan gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Inclusief bruggen, viaducten, fly-overs, onderdoorgangen, tunnels en aquaducten.

Voorbeeldprojecten
Spoor

Spoor

Door de jaren heen heeft Kodos gewerkt aan diverse heavy- en light rail projecten, oftewel: trein, tram en metro. Bij spoorprojecten komen veel disciplines samen: spoortechniek, installaties, (ondergrondse) stations, inpassingsmaatregelen en eventueel geboorde tunnels.

Voorbeeldprojecten
Ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen is een mooie oplossing om voor meer ruimte op straat te zorgen. Het betekent meer plek voor inwoners en groenvoorziening. Afgelopen jaren werkte Kodos mee aan verschillende projecten voor ondergrondse parkeergarages en fietsenstallingen.

Voorbeeldprojecten
Netwerken

Netwerken

De netwerken die voorzien in elektra, gas, water en glasvezel zijn van essentieel belang voor onze maatschappij. Met onze expertise leveren we graag een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van deze nutsvoorzieningen. 

Voorbeeldprojecten
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Zijn er grootse plannen voor een compleet plangebied? Zoekt u kostendeskundigheid ten aanzien van een binnenstedelijke ontwikkelopgave, het behoud van natuurschoon of het bouw- en woonrijp maken van een nieuwe woonwijk? Kodos beschikt over de juiste kennis en ervaring om u te helpen met de kostenbeheersing van uw project.

Voorbeeldprojecten

Meer weten? Neem contact op: 026-3763415