X

Nacalculatie Infrastructurele Projecten

De vraag aan Kodos

De provincie Flevoland heeft een aantal projecten afgerond, waarbij de prognose einde werk in de verschillende projectfasen fluctueert. De projecttypen lopen uiteen van wegenbouwkundige werken, waterbouwkundige werken en kunstwerken. De provincie heeft aan Kodos advies gevraagd over het inrichten en optimaliseren van een werkwijze, met als doel het stabiel houden van de prognose einde werk gedurende alle fasen van de projecten.

Onze oplossing

Kodos heeft voor alle projecten het kostenverloop per SSK-kostencategorie grafisch uitgezet in de tijd. Deze manier van presenteren geeft veel inzicht en maakt eventuele trends snel zichtbaar. De verschillen tussen de fasen worden verklaard door de scope en het prijsniveau te vergelijken.

Nadat de oorzaak van de variatie is geanalyseerd, kan hierop geanticipeerd worden door het huidige raming- en toetsingsproces aan te passen. Kodos heeft hiervoor een praktisch toepasbaar advies geleverd, waarmee de structurele aspecten die de schommelingen in de prognose einde werk veroorzaken worden ondervangen. Hierdoor is de meerjarenbegroting beter te beheersen en kunnen de beschikbare budgetten optimaal benut worden.

Interesse?

Mark HeenemanAdviseur

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Periode: 2016-2017

Locatie: Flevoland

In het kort:

Kosten management

Enkele opdrachtgevers aan het woord

Kodos is niet direct met onze initiële adviesvraag aan de slag gegaan, maar heeft eerst verder doorgevraagd naar de achterliggende problematiek. Samen hebben we de vraagstelling aangepast, waardoor het advies van Kodos direct toepasbaar is.