X

Risicomanagement

Gaat verder dan alleen een risicoregister bijhouden

Bij de voorbereiding en realisatie van projecten zijn onzekere situaties en ongewenste gebeurtenissen die van invloed zijn op de beheersaspecten van het project vrijwel niet uit te sluiten. Gedurende de eerste fase kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er naar alternatieven gezocht moet worden, dat afspraken met financiers nog niet zijn vastgelegd, of dat bestuurlijke knopen nog moeten worden doorgehakt. Bij risicomanagement identificeren wij deze situaties en gebeurtenissen om ze vervolgens te kwantificeren. De volgende stap is hoe met de risico’s om te gaan. We kunnen bijvoorbeeld concluderen dat het beter is om het eventueel optreden van een risico te accepteren, het risico zoveel mogelijk te vermijden, het risico naar een andere partij te verleggen, of een andere beheersmaatregel in te voeren.

Kodos werkt volgens de nationaal geaccepteerde RISMAN methode. We letten in het bijzonder op de risico’s die ontstaan op het raakvlak tussen verschillende (deel)projecten of stakeholders. We zien in de praktijk dat zich juist hier de meeste risico’s voltrekken. Een risicosessie vindt bij voorkeur plenair plaats met een representatieve groep projectmedewerkers en andere betrokkenen. Dergelijke sessies bevorderen het draagvlak en maken het eenvoudiger om de risico’s relatief en/of proportioneel te kwantificeren.

Het repeterend actualiseren van het risicodossier in plenaire sessies zorgt ervoor dat de risicobeheersing een continu proces is én blijft. Het risicodossier vormt een deel van de input voor kostenramingen en planningen. Kodos hanteert de risicoanalyses ook voor het optimaliseren van planningen en het vaststellen van de hoogte van het onvoorzien of weerstandvermogen.

Vragen?

Mark HeenemanAdviseur
Kodos